วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ภูเก็ตเดินหน้าส่งเสริมระบบจัดการยาเสพติดในสถานประกอบการ


สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบการ
          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 ก.พ.56 ที่โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบการ โดยมี นายชัยวัฒน์ ทิพย์ลมัย สวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต นายสุทธิพงศ์ สายคเรศ แรงงานจังหวัดภูเก็ต นายจ้าง ตัวแทนนายจ้าง และลูกจ้างจากสถานประกอบการในจังหวัดภูเก็ต กว่า 120 คนเข้าร่วม
          นายชัยวัฒน์ ทิพย์ลมัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาของประเทศในปัจจุบัน โดยให้ทุกภาคส่วนของสังคมร่วมมือกันดำเนินการป้องกันอย่างจริงจัง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการของลูกจ้างในสถานประกอบการต่างๆ จึงได้เล็งเห็นปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานประกอบการเป็นอย่างมาก
           เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เพื่อสร้างสังคมแบบอย่างในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กลุ่มลูกจ้าง ได้ตระหนักถึงโทษและภัยยาเสพติด เพื่อรณรงค์ส่งเสริม สร้างความตระหนัก และจิตสำนึกให้นายจ้างเจ้าของสถานประกอบการ ให้มีความร่วมมือในการดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ให้มีการแพร่ระบาดในสถานประกอบการ รวมทั้งการตรวจหาสารเสพติดในลูกจ้าง การยินยอมให้นำผู้เสพเข้ารับการบำบัด และการให้โอกาสผู้ผ่านการบำบัดรักษาได้เข้ามาทำงานต่อ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการให้ขยายครอบคลุมทุกพื้นที่
          นายชัยวัฒน์ กล่าวต่อไปอีกว่า สถานประกอบการทุกประเภทในจังหวัดภูเก็ตมีลูกจ้างจำนวน 121,713 คน ที่มาจากหลายเชื้อชาติ มีสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้มีโอกาสพึ่งพายาเสพติดได้ จึงเป็นปัญหาที่นายจ้าง และลูกจ้างจะต้องร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง
โดย.. ASTV Manager ภาคใต้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นทั่วไป